NEWS:  *** U W A G A *** Od 1 września 2013 Policealna Szkoła Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży naucza w formie kursów kwalifikacyjnych- Pierwszy kurs A.12. Wykonywanie usług krawieckich

KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAWODZIE
TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY

Od września 2012r zgodnie ze znowelizowana ustawa o systemie oświaty z dn.19 sierpnia 2011 r. nauczanie w większości zawodów w formie ustawicznej dla dorosłych odbywać się będzie w formie kursów kwalifikacyjnych. Likwiduje się tym samym możliwość kształcenia w szkołach policealnych.
.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kurs zawodowy, który umożliwi słuchaczom nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranej kwalifikacji w danym zawodzie.
Ukończeniu kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Zdający , który zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Po pozytywnym zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie oraz posiadaniu wykształcenia średniego otrzymuje dyplom zawodowy z tytułem zawodowym

Od 1 września 2012r. zgodnie z w/w nowelizacja ustawy o systemie oświaty  nauczanie w zawodzie technik technologii odzieży będzie się odbywało w formie kursów kwalifikacyjnych. Kursy kwalifikacyjne będą prowadzone przez kadrę pedagogiczną Policealnej Szkoły Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży oraz z wykorzystaniem zaplecza technicznego i bazy  dydaktycznej szkoły.

 

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent kształcenia w zawodzie technik technologii odzieży w formie kursów kwalifikacyjnych jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Komputerowego projektowania modeli odzieży w programie FDS,
    z opcją 3D;
  2. Obsługi komputerowego systemu przygotowania produkcji Systemie Lectra- konstrukcja i modelowanie form odzieży, stopniowanie szablonów, sporządzanie układu kroju,
  3. Opracowania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
  4. Dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżoweg,
  5. Wykonywania modeli wyrobów odzieżowych,
  6. Obsługiwania maszyn urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
  7. Organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

 

Organizacja i forma kursów kwalifikacyjnych
 
Organizacja kursów kwalifikacyjnych jest zgodna z rozporządzeniem MEN z dn. 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

W zawodzie technik technologii odzieży prowadzone będą 3 kursy kwalifikacyjne dla nastęujących kwalifikacji:

Kurs I - Wykonywanie usług krawieckich

Kurs II - Projektowanie wyrobów odzieżowych

Kurs III - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów.

Kursy kwalifikacyjne prowadzone będą w sposób komplementarny łącząc tradycyjna metodę nauczania z samokształceniem - nauczanie przez komputer za pomocą narzędzia edukacyjnego jakim jest platforma Moodle w zakresie zajęć teoretycznych.

Czas trwania nauki obejmujący 3 kursy kwalifikacyjne - 2 lata.

Nauczanie na kursie odbywać się będzie w formie zaocznej - zjazdy weekendowe co najmniej 2 w miesiącu.
 

Szczegóły w zakładkach: